احمد داوود اوغلو حزب عدالت و توسعه

.

2023-03-25
    ميكاسا اكرمان و ليفاي اكرمان